Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentaria

La Política de Gestió de GERMARK, SA es basa en el compromís de millora contínua, a través dels següents principis:

 • Qualitat és complir els requisits dels nostres clients, i s’aconsegueix fent la nostra feina correctament.
 • El mètode per obtenir Qualitat és planificar, prevenir i fer les coses bé a la primera.
 • La Qualitat en el nostre treball és l’eina fonamental per a la millora contínua.

GERMARK es distingeix per la Qualitat en els seus productes i serveis. Aquesta Qualitat és el resultat de l’esforç i treball de tot el personal de l’Organització.

Per això la Direcció de GERMARK es compromet a:

 • Mantenir una infraestructura completa i versàtil, organitzada per respondre amb flexibilitat i sense error.
 • Mantenir una conducta justa i responsable i prendre consciència tant de la seva contribució a el desenvolupament econòmic com de la seva responsabilitat civil corporativa amb la societat en general i els seus treballadors i col·laboradors en particular.
 • Comptar amb persones disposades que responguin de manera àgil, precisa i intel·ligent, amb aportacions personals més enllà de la mera execució de les seves tasques rutinàries, i formant al seu torn aquest capital humà per a maximitzar la satisfacció de client a través de l’servei prestat, mitjançant el correcte exercici de les seves funcions, amb conductes i actituds adequades en especial pel que fa a el reconeixement dels drets inherents a la condició humana.
 • Incorporar com a col·laboradors als proveïdors capaços d’integrar-se en els plantejaments i exigències de servei als nostres clients. En cas de comptar amb subcontractistes, contractant només a les persones o organitzacions que hagin demostrat que la seva conducta i les seves pràctiques professionals o empresarials responen als mateixos nivells de compromís amb l’ètica social, la legalitat i la prevenció de riscos laborals que les de la nostra organització.
 • Col·laborar amb els nostres clients a llarg termini per ajudar-los en la decoració i identificació dels seus productes.
 • Desenvolupar les seves activitats promovent la millora contínua i la prevenció de la contaminació en les diverses fases dels nostres processos a través de l’establiment i revisió d’objectius i metes.
 • Gestionar i controlar tots els aspectes ambientals generats per les nostres activitats i minimitzar el seu impacte i residus quan sigui possible, incloent reduir el consum de recursos naturals i control de l’adquisició de les matèries primeres forestals.
 • Implantar i fer complir els requisits de seguretat alimentària de les normes d’aplicació en els processos que influeixen en el seu resultat, al seu vigilància i millora contínua i a l’acompliment dels aspectes legals, sanitaris i particulars de cada client sense que afecta la seva qualitat.

La Direcció de GERMARK es compromet així mateix a complir la legislació vigent i altres requisits aplicables en matèria ambiental i a disposar dels mitjans necessaris per a la implantació, desenvolupament i de l’eficàcia de el Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Alimentària i Sistema de la Cadena de Custòdia.

A més, declara que no es involucrada de manera directa o indirecta en cap de les següents activitats:

 • Tala il·legal o comerç de fusta o productes forestals il·legals;
 • Violació dels drets tradicionals i humans en les operacions silvícoles;
 • Destrucció d’alts valors de conservació en les operacions silvícoles;
 • Conversió significativa de boscos a plantacions o a altres usos;
 • Introducció d’organismes genèticament modificats en les operacions silvícoles;
 • Violació de qualsevol dels Convenis Fonamentals de l’OIT, tal com estan definits en la Declaració de l’OIT relativa als Principis i Drets Fonamentals en el treball, 1998.

El compromís de l’organització transcendirà també a:

 • TREBALL INFANTIL: No contractant treballadors per sota de l’edat mínima legal.
 • IGUALTAT: Impulsant la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el respecte.
 • NO DISCRIMINACIÓ: Per raó de gènere, raça o religió, promovent i portant a terme pràctiques no discriminatòries.
 • LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ: Respectant el dret dels seus empleats a formar part d’un sindicat i a representar als treballadors tant a nivell exclusivament laboral (delegat sindical) com de seguretat i salut (delegat de prevenció).
 • TREBALL FORÇÓS: En refusant l’ús de treballs forçosos i retenció de documents d’identitat originals dels treballadors.

Per això, la Direcció considera de vital importància la formació i capacitació de tot el personal que treballi per a l’Organització i en el seu nom, així com el mantenir uns canals de comunicació que permetin un correcte flux i anàlisi de la informació en l’Organització que faciliti la gestió i millora de tots els processos inclosos dins el Sistema de gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Alimentària i Cadena de Custòdia.

Per a l’aplicació de la present política, es defineixen objectius d’acord amb la mateixa, que són periòdicament revisats per assegurar el seu compliment.

 

Iban Cid.                                            

Director General                                                                Cornellà de Llobregat, maig de 2021

18 maig, 2021