Avda. La Fama, 50 - 08940 - Cornellà (Barcelona)
+34 934 751 400

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentaria

 

La Política de Gestió de GERMARK, S.A. es basa en el compromís de millora contínua, a través dels principis següents:

 

Qualitat és complir els requisits dels nostres clients, i s’aconsegueix fent la nostra feina correctament.

El mètode per obtenir Qualitat és planificar, prevenir i fer les coses bé a la primera.

La Qualitat a la nostra feina és l’eina fonamental per a la millora contínua.

 

GERMARK es distingeix per la qualitat en els seus productes i serveis. Aquesta Qualitat és el resultat de l’esforç i el treball de tot el personal de l’Organització.

 

Per això la Direcció de GERMARK es compromet a:

 • Mantenir una infraestructura completa i versàtil, organitzada per respondre amb flexibilitat i sense error.
 • Mantenir una conducta justa i responsable i prendre consciència tant de la seva contribució al desenvolupament econòmic com de la seva responsabilitat civil corporativa amb la societat en general i els treballadors i col·laboradors en particular.
 • Comptar amb persones disposades que responguin de manera àgil, precisa i intel·ligent, amb aportacions personals més enllà de la mera execució de les seves tasques rutinàries, i formant alhora aquest capital humà per maximitzar la satisfacció del client a través del servei prestat, mitjançant el correcte exercici de les seves funcions, amb conductes i actituds adequades en especial pel que fa al reconeixement dels drets inherents a la condició humana.
 • Incorporar com a col·laboradors els proveïdors capaços d’integrar-se en els plantejaments i les exigències de servei als nostres clients. En cas de comptar amb subcontractistes, contractant només les persones o organitzacions que hagin demostrat que la conducta i les pràctiques professionals o empresarials responen als mateixos nivells de compromís amb l’ètica social, la legalitat i la prevenció de riscos laborals que les de la nostra organització.
 • Col·laborar amb els nostres clients a llarg termini per ajudar-los en la decoració i la identificació dels seus productes.

 

Desenvolupar les activitats promovent la millora contínua i la prevenció de la contaminació en les diverses fases dels nostres processos a través de l’establiment i la revisió d’objectius i metes.

 

Gestionar i controlar tots els aspectes ambientals generats per les nostres activitats i minimitzar-ne l’impacte i els residus quan sigui possible, incloent-hi reduir el consum de recursos naturals i control de l’adquisició de les matèries primeres forestals.

 • Implantació i compliment dels requisits legals en totes les normes del sistema de gestió i d’aplicació en els processos que influeixen en el resultat, la vigilància i la millora contínua, incloent-hi la seguretat alimentària. Compliment dels aspectes legals, sanitaris i particulars de cada client sense que n’afecti la qualitat

 

La Direcció de GERMARK es compromet així mateix a complir la legislació vigent i altres requisits aplicables en matèria ambiental ia disposar dels mitjans necessaris per a la implantació, el desenvolupament i de l’eficàcia del Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Alimentària i Sistema de Cadena de Custòdia.

 

A més, declara no trobar-se involucrada de manera directa o indirecta en cap de les activitats següents:

 • Tala il·legal o comerç de fusta o productes forestals il·legals;
 • Violació dels drets tradicionals i humans en les operacions silvícoles;
 • Destrucció d’alts valors de conservació a les operacions silvícoles;
 • Conversió significativa de boscos a plantacions oa altres usos;
 • Introducció d’organismes genèticament modificats a les operacions silvícoles;
 • Violació de qualsevol dels Convenis Fonamentals de l’OIT, tal com estan definits a la Declaració de l’OIT relativa als Principis i Drets Fonamentals a la feina, 1998.

 

El compromís de l’organització transcendirà també:

 • TREBALL INFANTIL: No contractar treballadors per sota de l’edat mínima legal.
 • IGUALTAT: Impulsant la no-discriminació, la igualtat d’oportunitats i el respecte.
 • NO DISCRIMINACIÓ: Per raó de gènere, raça o religió, promovent i duent a terme pràctiques no discriminatòries.
 • LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ: Respectant el dret dels seus empleats a formar part d’un sindicat ia representar els treballadors tant a nivell exclusivament laboral (delegat sindical) com de seguretat i salut (delegat de prevenció).
 • TREBALL FORÇÓS: Rebutjar l’ús de treballs forçosos i retenció de documents d’identitat originals dels treballadors.

Per això, la Direcció considera de vital importància la formació i capacitació de tot el personal que treballi per a l’Organització i en nom seu, així com mantenir uns canals de comunicació que permetin un flux i anàlisi correctes de la informació a l’Organització que faciliti la gestió i millora de tots els processos inclosos dins del Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Alimentària i Cadena de Custodia.

 

Per aplicar aquesta política, es defineixen objectius d’acord amb aquesta, que són periòdicament revisats per assegurar-ne el compliment.

 

Iban Cid
Director General

Cornellà de Llobregat, Maig de 2023

4 maig, 2023